Čisticí přípravek pro podlahové mycí stroje Tornado 10l

Kód: TORNADO10L
1 870 Kč 1 545,45 Kč bez DPH
Skladem

Extra účinný, alkalický mycí prostředek na podlahy.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Detailní popis produktu

Nilfisk Tornado je extra účinný, alkalický mycí prostředek na podlahy
Tekutý, silně alkalický, mírně pěnivý čisticí prostředek účinný proti silně ulpělým mastným nečistotám, vrstvám starého
vosku, starým nánosům polymerů apod. na všech površích, odolávajícím alkalickým sloučeninám.
Účinný proti: Tuhým mazivům, olejům, voskům, polymerům.


Oblasti použití:
Kanceláře a veřejné prostory: Pro použití na tvrdých podlahových plochách pro odstranění ulpělých ne
čistot a příležitostné odstranění vosku, či polymerů. Nevhodné na parkety, linoleum,
nebo korkové podlahy.
Průmyslové a výrobní podniky: Odstraňování mastnoty a nečistot z tvrdých povrchů a kovu. TORNADO l
ze použít také na některé typy plastů. Nepoužívejte na neželezné kovy, jako jsou hliník,
hořčík, zinek, cín atd.


Výhody produktu:
-Ekonomicky efektivní díky účinnosti již při malých koncentracích prostředku
-Snížený negativní účinek na myté materiály díky vybraným inhibitorům koroze. Díky tomu jsou minimalizovány
 náklady na údržbu vybavení.
-TORNADO není univerzální čistič, díky čemuž je velmi účinný na specifické druhy nečistot a zkracuje čas,
 potřebný na mytí.
-Enviromentálně přívětivý díky vysoké míře odbouratelnosti.
-Použitelný v potravinářském průmyslu (laboratoř Dr. Boehm, Mnichov)


Aplikace:
Vybavení pro mytí podlah:

 • Pro běžnou údržbu nařeďte roztok na 1:100 (1%) až 1:20 (5%) a aplikujte běž
  ným způsobem. Pro silné znečištění řeďte na 1:50 (2%) až 1:10 (10%) a využijte
  metodu dvojího drhnutí, přičemž první aplikovanou vrstvu roztoku nechte působit 10 až
  15 minut a poté aplikujte druhou vrstvu. Následně odsajte strojně nečistoty.
 • Před-stříkání: Nařeďte TORNADO na 1:50 (2%) až 1:10 (10%) a aplikujte na povrch. Leštící stroje s
  příslušným padem mohou být použity pro rozrušení a odstranění vrstvy vosku, nebo
  polymerových povlaků, stejně tak jako běžných nečistot. Před aplikací nových vrstev je
  nutno podlahu pečlivě opláchnout čistou vodou.
  Parametry přípravku:
 • pH 10,5 (1% roztok)
 • Objednací čísla: 10 l - obj.č 105301675, 25 l - obj.č 105301676, 4x2,5 l - obj.č. 107301677
  Poznámky:
  UN číslo: Třída 1760 / Třída balení: 8/III

------------------------------------------------------------------------------------------------

Prvky označení     - Výstražný symbol nebezpečnosti

Image result for výstražný symbol nebezpečnosti ke stažení

Signální slovo Nebezpečí

Nebezpečné látky

2-aminoethan-1-ol alkoholy, C12-18, ethoxylované hydroxid sodný ethylendiamintetraacetát tetrasodný

Standardní věty o nebezpečnosti

              H314                                Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

              P260                                Nevdechujte plyn/mlhu/páry.

              P280                                 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

             P303+P361+P353             PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.                                                            Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

             P305+P351+P338             PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,                                                                 jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

              P310                                 Okamžitě volejte lékaře.

              P363                                 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

Další nebezpečnost

Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění.

Doplňkové parametry

Kategorie: Příslušenství pro podlahové mycí stroje
Hmotnost: 13 kg